Rejestracja
 

Nowa seria norm PN-EN 61439

określa szereg istotnych wymagań, które bywały dotąd zaniedbywane w trakcie budowania rozdzielnic niskonapięciowych

Struktura EN 61439

Norma PN-EN 61439 jest podzielona na część ogólną (61439-1) oraz części dotyczące konkretnych wyrobów (61439-2…7).

Rozdzielnice niskiego napięcia

Norma PN-EN 61439-1 definiuje rozdzielnice/sterownice niskonapięciowe jako zestawy rozdzielcze zbudowane z jednego lub większej ilości łączników niskonapięciowych, wraz ze współpracującym wyposażeniem sterowniczym, pomiarowym, sygnalizującym, zabezpieczającym i regulacyjnym. Uwzględniając również wszystkie wewnętrzne połączenia elektryczne i mechaniczne oraz części konstrukcji. W porównaniu z poprzednią normą serii PN 60439, nowa norma podnosi wymagania konstrukcyjne, reguluje sposób wykonania i jasno określa kwestie dotyczące użytkowników mających dostęp do rozdzielnic.

Jasna struktura z podziałem odpowiedzialności

Producent pierwotny

Aktualna seria norm w jasny sposób reguluje podział zadań i odpowiedzialności wszystkich stron zaangażowanych w proces powstania rozdzielnicy niskiego napięcia. W pierwszej kolejności definiuje rolę producenta pierwotnego (nazywanego czasami producentem oryginalnym). Celem tego doprecyzowania jest jednoznaczne określenie kto jest odpowiedzialny za właściwą konfigurację rozdzielnicy. Zazwyczaj jest to producent komponentów składowych zestawu, skoordynowanych ze sobą i sprawdzonych, taki jak Hager. To właśnie producent pierwotny musi przedstawić sposób weryfikacji konstrukcji, która została przeprowadzona zgodnie z dopuszczonymi przez normę metodami, czyli przez badanie, porównanie lub ocenę. W przypadkach, w których metoda weryfikacji dopuszcza obliczenia (ocena weryfikująca) producent pierwotny musi posiadać i przekazać odpowiednie dane - straty energii wszystkich wbudowanych elementów, oraz moce możliwe do rozproszenia przez obudowy - bezpośrednio do producenta zestawu (rozdzielnicy). Są to podstawowe dane potrzebne do przeprowadzenia weryfikacji przez producenta zestawu.
Uwaga: poprzednie badania typu TTA i PTTA zostały zastąpione weryfikacją konstrukcji.
Szczególne znaczenie ma weryfikacja przyrostu temperatury. W przypadku zestawu na prąd znamionowy powyżej 1600A producent pierwotny powinien wykazać, że temperatury graniczne nie zostaną przekroczone, wykazując że zostało to sprawdzone na drodze badania (testu). Dla zestawów na prąd znamionowy do 1600A dopuszczone są inne metody weryfikacji przyrostu temperatury.


Producent zestawu

Nowa seria norm definiuje producenta zestawu (wykonawcę i dostawcę gotowej rozdzielnicy do odbiorcy). W zakresie odpowiedzialności producenta zestawu leży uwzględnienie wymogów obiektu i wykonanie zestawu jako spełniającego te wymagania. W tej roli zwykle wsytępuje producent rozdzielnic, ale może też być nim producent pierwotny. Obszar odpowiedzialności producenta zestawu obejmuje między innymi:

 • ocenę środowiska pracy zgodnie z danymi potwierdzonymi przez użytkownika lub wytycznych przekazanych na etapie przetargu,
 • potwierdzenie wykonania zestawu zgodnie z wytycznymi do weryfikacji konstrukcji przekazanymi przez producenta pierwotnego oraz, w stosownych przypadkach,
 • wykonanie obliczeń w odniesieniu do dopuszczalnych przyrostów temperatury,
 • na podstawie tych informacji, kompletacja dokumentacji i wystawienie deklaracji zgodności danego zestawu.
Producent zestawu musi zweryfikować każdy wyprodukowany zestaw, bez wględu na ilość wykonanych sztuk, w celu zapewnienia ich pełnej funkcjonalności. Wyniki przeprowadzonych weryfikacji muszą być udokumentowane. Kompletna dokumentacja obejmuje (wraz z dowodami) weryfikację konstrukcji oraz weryfikację wyrobu. W tym kontekście należy zaznaczyć, że zgodnie z normą PN-EN 61439-1: "Jeżeli producent zestawu wprowadza swoje własne układy, które nie były uwzględnione podczas weryfikacji wykonanej przez wytwórcę oryginalnego, to producent zestawu jest uznany za wytwórcę pierwotnego w odniesieniu do tego układu (61439-1; 10.1)."
Warunek ten powinien być również przestrzegany w przypadku wymiany urządzeń zabezpieczających różnych producentów.


Projektant / Użytkownik

Norma wyróżnia trzeciego uczestnika procesu powstawania rozdzielnicy, którym w największej ilości przypadków jest projektant reprezentujący użytkownika. Definicja mówi o użytkowniku jako stronie, "która określi, kupi, użyje i/lub będzie obsługiwać zestaw lub osoba działająca w jej imieniu."
To właśnie ta osoba podaje wytyczne do przetargu wymagajac zgodności z obowiązującą normą PN-EN 61439-1 wraz z zaznaczeniem norm produktowych 61439-2…7,
To użytkownik, lub jego reprezentant, definiuje parametry pozwalajace na skonfigurowanie rozdzielnicy jako modelu „czarnej skrzynki“. Podając dane znamionowe i możliwe zakłócenia ze strony obiektu, pozostawia producentowi zestawu możliwość zaproponowania rozwiązania spełniającego parametry i będącego w zgodzie z wytycznymi normy EN 61439.

Model czarnej skrzynki

Zgodnie z definicją normy, rozdzielnica powinna zapewnić kompatybilność z obwodami, do których jest przyłączana spełniając jednocześnie kryteria instalacji wynikające z charakteru obiektu. Rozróżnia się standardowo cztery podstawowe grupy parametrów stanowiących interfejsy:

 • miejsce i warunki środowiskowe
 • rodzaj podłączonych obwodów/odbiorników
 • obsługa i konserwacja instalacji
 • podłączenie do sieci elektrycznej

Przewodnik projektowania i budowy rozdzielnic zgodnie z EN 61439

Wychodząc na przeciw potrzebom projektantów oraz producentów rozdzielnic opracowaliśmy przewodnik projektowania i budowy rozdzielnic. Przewodnik jest opisem kolejnych etapów jakie należy przejść od planowania do wyprodukowania rozdzielnic wraz z wystawieniem znaku CE.

Przewodnik kierujemy do wszystkich osób zaangażowanych w planowanie i przygotowanie rozdzielnic:

 • Projektantów
 • Producentów zestwaów
 • Producentów pierwotnych
 • Użytkowników
Przewodnik znajduje się na stronach 10.87-10.101 nowego katalogu Hager "Rozdział Energii"
Pobierz katalog "Rozdział energii" (PDF, 175 MB) lub zapytaj naszego Doradcę o wersję drukowaną.