Rejestracja
 
Hager Group Online football game

Zasady gry:

1. Wynik musi zostać wytypowany najpóźniej 1 godzinę przed pierwszym gwizdkiem.

2. Należy typować wynik "po rzutach karnych".

3. Za wytypowanie dokładnego wyniku otrzymuje się 3 punkty, za wytypowanie tendencji (zwycięstwo, remis) 1 punkt.

Dodatkowe punkty do zdobycia - szczegóły w Regulaminie gry.

Do zgarnięcia:

Pierwsze miejsce: PlayStation 4 plus 2 gry (FIFA 2016 + Pro Evolution Soccer Sonderedition: UEFA EURO 2016).

Drugie miejsce: Xbox One (500GB) oraz gra FIFA 2016.

Miejsca od 3 do 10: Oryginalna piłka Adidas Beau Jeu EURO16.

Regulamin

Regulamin gry typowania wyników - Hager Group Online Prediction Game

Dla celów prawnych zastosowanie ma niemiecka wersja językowa niniejszego regulaminu (Regulamin podlega niemieckiemu prawu). Tłumaczenie wersji niemieckiej na język polski zostało dokonane jako odniesienie językowe w celu ułatwienia zrozumienia i nie można go wykorzystać przed sądem.

Gra dostępna jest na stronie internetowej Grupy Hager (http://www.hagergroup.com/game) oraz na jej stronie w serwisie Facebook (http://www.facebook.com/hagergroup) w zakładce „Online prediction game”.

Każda osoba rejestrująca się jako uczestnik gry musi zaakceptować niniejszy regulamin uczestnictwa. Regulamin ten opisuje warunki przyznawania nagród, ramy czasowe, jak również warunki wykluczenia z gry.

1. Hager SE (dalej zwana „Grupą Hager”) prowadzi grę „Hager Group Online prediction game” (dalej zwaną „prediction game”) w terminie od 23 maja 2016 r. do 10 lipca 2016 r..

2. W grze mogą brać udział wszyscy miłośnicy Hager Group z całego świata. Nie dopuszcza się udziału za pośrednictwem zautomatyzowanych usług loteryjnych lub klubów loteryjnych.

3. W grze można uczestniczyć przez stronę internetową Grupy Hager (www.hagergroup.com/game) lub jej stronę w serwisie Facebook (http://www.facebook.com/hagergroup).

4. Udział za pośrednictwem strony w serwisie Facebook wymaga: (i) posiadania konta w serwisie Facebook, (ii) „polubienia” strony Grupy Hager w serwisie Facebook, (iii) wysłania prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz (iv) zaakceptowania niniejszego regulaminu uczestnictwa oraz postanowień dotyczących ochrony danych. Udział w grze nie wiąże się z żadnymi kosztami i w żaden sposób nie jest uzależniony od zakupu określonych towarów lub skorzystania z określonych usług.
Udział w grze jest bezpłatny, a od uczestników nie wymaga się zakupu żadnych towarów ani usług.

5. Zasady gry: Gra trwa od 23 maja 2016 r. do 10 lipca 2016 r. włącznie. W tym okresie uczestnicy mogą obstawiać swoje typy/zarządzać grupami graczy oraz przesyłać zdjęcia do galerii.

6. System punktacji: Uczestnicy, którzy prawidłowo wytypowali wynik meczu po konkursie rzutów karnych, otrzymują 3 punkty. Z prawidłowe wytypowanie rodzaju wyniku (tj. wskazanie zwycięzcy lub remisu) przyznawany jest 1 punkt. Ponadto istnieje możliwość uzyskania punktów poprzez udzielenie odpowiedzi na dodatkowe pytania.

7. Najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem pierwszego spotkania w ramach Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2016 można odpowiadać na następujące pytania:
- Który zespół zwycięży? (5 punktów)
- Piłkarz, którego zespołu zdobędzie najwięcej goli? (3 punkty)
- Który zespół zajmie drugie miejsce? (3 punkty)
Na to pytanie dodatkowe można odpowiadać od 23.06.2016 r. (godz. 8:00) do 25.06.2016 r. (godz. 15:00) (UTC+1 (=czas standardowy); UTC+2 (=aktualne przesunięcie)):
- Które zespoły zagrają w półfinałach? (1 punkt za każdy prawidłowo wytypowany zespół)

8. Gra w grupach: Istnieje także możliwość stworzenia swojej grupy. Twórca grupy jest jednocześnie jej administratorem i ma prawo wysyłać do niej zaproszenia e-mailowe. Jeśli do grupy dołączą inne osoby, widoczne będą ich typy, jak również wyniki wszystkich członków grupy. Grupa może wytypować tylko jeden wynik danego spotkania. Typy indywidualne są przypisywane całej grypie i traktowane jako jeden typ; w takim przypadku niemożliwe jest podawanie innych typów. Członkostwo w grupie nie wpływa na główną nagrodę. Może ją wygrać tylko pojedynczy gracz.

9. Wyniki można typować dla wszystkich spotkań jednocześnie lub dla pojedynczych meczów, przy czym typowanie musi się odbyć najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem danego spotkania.
Wyniki dotyczące 1/8 finału można typować od 23.06.2016 r. (od godz. 8:00) (UTC+1 (=czas standardowy); UTC+2 (=aktualne przesunięcie)).
Wyniki dotyczące ćwierćfinałów można typować od 28.06.2016 r. (od godz. 8:00) (UTC+1 (=czas standardowy); UTC+2 (=aktualne przesunięcie)).
Wyniki dotyczące półfinałów można typować od 04.07.2016 r. (od godz. 8:00) (UTC+1 (=czas standardowy); UTC+2 (=aktualne przesunięcie)).
Wyniki dotyczące finału można typować od 08.07.2016 r. (od godz. 8:00) (UTC+1 (=czas standardowy); UTC+2 (=aktualne przesunięcie)).

10. Zdobywca największej liczby punktów otrzyma konsolę PlayStation 4 waz z dwiema grami piłkarskimi. Zdobywca drugiego miejsca otrzyma konsolę Xbox One wraz z jedną grą piłkarską. Zdobywcy miejsc 3-10 otrzymają po 1 oryginalnej piłce nożnej adidas Beau Jeu Euro16. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez kilku uczestników zwycięzca zostanie wybrany losowo.
Zwycięzcy zostaną poinformowani o przyznaniu nagrody w odpowiednim czasie za pomocą danych kontaktowych podanych przy rejestracji (adres e-mail). Muszą oni niezwłocznie potwierdzić informację o nagrodzie oraz udzielić Grupie Hager niezbędnych informacji. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości w ciągu pięciu (5) dni roboczych od jej wysłania, Grupa Hager zastrzega sobie prawo wyłonienia nowego zwycięzcy.

11. Grupa Hager nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru w transporcie. Koszty przesyłki nagród ponosi Grupa Hager. Możliwa jest wysyłka nagród za granicę.

12. Autorem przysyłanych zdjęć/filmów musi być osoba zgłaszająca je do konkursu. Nie mogą one naruszać praw autorskich osób trzecich.

13. Chęć usunięcia przesłanego zdjęcia lub filmu należy zgłosić e-mailem na adres cdc@hagergroup.com.
Grupa Hager zdaje sobie sprawę, że przetwarzanie i publikacja zdjęć/filmów o charakterze osobistym wymaga szczególnej rozwagi ze względów społecznych i prawnych. Co do zasady nie wykorzystujemy zdjęć/filmów przedstawiających osoby w sposób negatywny, na przykład mających zniesławiający charakter.

14. Grupa Hager wyraźnie zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji lub wykluczenia uczestników nieprzestrzegających warunków uczestnictwa bądź wpływających lub próbujących wpływać na innych uczestników.

15. Akceptując regulamin uczestnictwa, uczestnik wyraża zgodę, by w przypadku zwycięstwa Grupa Hager opublikowała jego imię i nazwisko na swojej stronie internetowej.

16. Dane osobowe podane w zgłoszeniu Grupa Hager wykorzystuje wyłącznie w celu prowadzenia gry „prediction game”. Uczestnicy udzielają wyraźnej zgody na przesłanie i przechowywanie danych osobowych (przetwarzanie) we wspomnianym celu.

17. Grupa Hager zachowuje prawo do czasowego zawieszenia lub zakończenia konkursu w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych problemów, za które Grupa nie odpowiada i których rozwiązanie okaże się niemożliwe bez ponoszenia nadmiernych nakładów.

18. Biorąc udział w grze „prediction game”, uczestnik akceptuje niniejszy regulamin. Wszelkie decyzje mają charakter ostateczny. Nagrody nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.


Facebook nie jest organizatorem ani sponsorem gry. Wszelkie dane oraz informacje udostępniane przez uczestników Grupa Hager będzie wykorzystywać wyłącznie w celu prowadzenia gry. Pytania, uwagi lub skargi dotyczące gry należy kierować nie do firmy Facebook, lecz do Grupy Hager, czyli promotora konkursu. Informacje na temat sposobu przechowywania i wykorzystywania danych uczestników przez Facebook można znaleźć w „Zasadach wykorzystania danych” w serwisie Facebook (http://facebook.com/about/privacy).


Organizator:
Hager SE
Zum Gunterstal
66440 Blieskastel
Niemcy


Prawa autorskie

Uczestnik potwierdza, że posiada wszelkie prawa do przesyłanego zdjęcia/filmu oraz nieograniczone prawa wykorzystania wszystkich jego części składowych, praw do zdjęcia/filmu nie posiadają strony trzecie, a przesłany materiał nie narusza dóbr osobistych przedstawionych w nim osób. Jeśli materiał przedstawia osobę lub osoby, które można zidentyfikować, niezbędne jest ich zgoda na publikację zdjęcia/filmu oraz wykorzystania go w mediach do celów wymienionych poniżej. Uczestnik potwierdza uzyskanie takiej zgody oraz gotowość przedstawienia jej w formie pisemnej na żądanie. W przypadku roszczeń stron trzecich w związku z naruszeniem ich praw uczestnik zwalnia organizatora od wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.
Zdjęcia/filmy obrabiane komputerowo nie mogą zawierać fragmentów czasopism, książek, zakupionych płyt CD itp.

Przyznanie praw

Każdy uczestnik przyznaje Grupie Hager nieograniczone co do czasu lub treści i niewyłączne prawo użytkowania zdjęć/filmów zgłoszonych do konkursu, w tym prawo do ich edycji, prawo do ich relacjonowania (w mediach dowolnego rodzaju, w tym drukowanych, internetowych i społecznościowych, np. w serwisach Facebook, Google+, itp.) oraz prawo do ich wykorzystywania w celach wizerunkowych, na plakatach i na wystawach. Ponadto uczestnicy przekazują Grupie Hager prawo do udostępniania odnośnych zdjęć/filmów na swoim portalu internetowym oraz w ramach innych produktów cyfrowych (np. w teaserach lub bannerach reklamowych).
Zgłoszenia osób poniżej 18. roku życia wymagają zgody prawnego opiekuna.