Rejestracja
 

Aplikacja Hager Ready
Ogólne warunki użytkowania

Ważne od: 09.2019

Preambuła

Aplikacja Hager Ready (zwana dalej również „App-Hager-Ready”) to aplikacja na telefony komórkowe i tablety, działająca w systemach iOS i Android, stworzona przez firmę HAGER SAS przy 132 boulevard d'Europe BP78 pod numerem 67212 w Obernai Cedex i zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym i Firmowym Saverne pod numerem 712 063 759 (zwaną dalej „HAGER”). Aplikacja Hager-Ready jest przeznaczona wyłącznie dla użytkowników, którzy są specjalistami (profesjonalistami) w dziedzinie instalacji elektrycznych; pozwala im projektować rozdzielnicę, tworzyć i edytować schematy jednokreskowe i generować etykiety.

Dostęp i korzystanie ze wszystkich funkcji aplikacji Hager Ready podlega niniejszym warunkom użytkowania. W związku z tym wymagają one wyraźnej, wcześniejszej i pełnej akceptacji przez Użytkowników.

HAGER zaleca, aby Użytkownicy zachowali drukowaną wersję warunków obowiązujących w momencie korzystania z aplikacji Hager Ready.
Artykuł 1 - Definicje
W kontekście niniejszych ogólnych warunków użytkowania, użyte poniżej określenia mają następujące znaczenia, zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej:

„App-Hager-Ready” oznacza zarówno (i) aplikację na urządzenia mobilne i tablety „Hager Ready" oferowaną przez spółkę HAGER, do pobrania ze sklepów Apple i Google i (ii) usługę „Hager Ready” oferowaną przez HAGER w związku z korzystaniem z aplikacji opisaną bardziej szczegółowo w art. 5 Warunków użytkowania;
„OWU”: odnosi się do niniejszych Ogólnych warunków użytkowania App-Hager-Ready;
„HAGER”: oznacza spółkę HAGER SAS, uproszczoną spółkę akcyjną zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym i Spółek w Saverne pod numerem 712 063 759, której siedziba znajduje się pod adresem: 132 boulevard d'Europe BP78, 67212 Obernai Cedex, Francja;
„Mobile”: odnosi się do smartfonów umożliwiających dostęp do aplikacji za pośrednictwem sieci internetowej;
„Użytkownik końcowy”: oznacza użytkownika instalacji elektrycznej ; jest to na ogół klient Użytkownika
„Tablet”: odnosi się do ekranów dotykowych umożliwiających dostęp do aplikacji za pośrednictwem sieci internetowej;
„Użytkownik”: oznacza każdą osobę fizyczną posiadającą profesjonalną wiedzę z zakresu instalacji elektrycznej, która uzyskuje dostęp do aplikacji App-Hager-Ready i korzysta z niej.
„myHager”: oznacza witrynę stworzoną przez HAGER SAS, za pośrednictwem której użytkownik, który utworzył konto osobiste, może uzyskać dostęp do różnych usług, zwłaszcza takich jak instalacja i korzystanie z produktów Hager, zarządzanie listami projektów, pobieranie cenników, pobieranie oprogramowania, zamawianie narzędzi biznesowych na stronie www.hager.pl itd. Tworząc konto na myHager, użytkownik akceptuje ogólne warunki korzystania ze strony internetowej myHager.
„Cloud”: Microsoft Azure Cloud
„ Zastosowanie”: oznacza zastosowanie zdefiniowane przez charakter i cechy produktu oraz dany opis i piktogram. (np. jeśli użytkownik wybierze zastosowanie „Piec”, aplikacja App-Hager automatycznie ustawi zalecany produkt Hager (np. Wyłącznik o określonym prądzie znamionowym), piktogram przedstawiający „piec” oraz sformułowanie odpowiadające „piekarnikowi”). Technicznego terminu „Zastosowanie” nie należy mylić z aplikacją App-Hager-Ready.
• Metoda „Dobór RCCB”: oznacza automatyczny tryb projektowania umożliwiający obliczenie, zgodnie z zasadami normy PN 60364, liczby i charakterystyki wyłączników różnicowoprądowych w zależności od liczby obwodów wybranych z listy Zastosowań obecnych w instalacji elektrycznej (oświetlenie, gniazda, pralki itp.).
• Metoda „Manualna”: oznacza metodę manualną projektowania, w której użytkownik organizuje i definiuje samodzielnie liczbę i cechy produktów obecnych w rozdzielnicy. W tej metodzie projektowania aplikacja App-Hager-Ready sprawdza zgodność tabeli z zasadami normy PN 60364 i informuje o niej użytkownika.
„Konfiguracja instalacji” – odnosi się do wybrania parametrów instalacji elektrycznej, według których automatycznie zostanie dobrany rozłącznik główny oraz zabezpieczenie przeciwprzepięciowe.
„Rozpoznawanie mowy„: odnosi się do pomocy wejściowej dla aplikacji (oświetlenie, gniazda, pralki itp.) wspomaganych przez technologię konwersji mowy na tekst, dostarczoną przez Google dla Androida i przez Apple dla iOS (Siri).
Artykuł 2 - Przedmiot OWU
Celem niniejszych OWU jest określenie warunków, na jakich Użytkownicy uzyskują dostęp i korzystają z aplikacji App-Hager-Ready.

Kliknięcie jednego z przycisków (utworzenie nowego projektu lub edycji istniejącego projektu) po zainstalowaniu aplikacji App-Hager-Ready oznacza uznanie i pełną oraz bezwarunkową akceptację przez Użytkownika OWU.
Artykuł 3 - Zastosowanie / zmiana OWU
3.1- HAGER zastrzega sobie prawo do zmiany OWU w dowolnym momencie, na przykład w celu dostosowania ich do zmian prawnych, regulacyjnych i / lub technicznych w App-Hager-Ready.

3.2- OWU są regularnie aktualizowane. Dlatego użytkownicy są proszeni o zapoznawanie się z OWU podczas każdorazowego użytkowania i rozwoju technicznego aplikacji App-Hager-Ready.

3.3- W przypadku, gdy Użytkownicy nie zgadzają się ze zmodyfikowanymi OWU, muszą zaprzestać korzystania z App-Hager-Ready. Korzystanie z App-Hager-Ready przez Użytkowników po opublikowaniu nowych lub zmienionych OWU będzie oznaczało ich bezwarunkową akceptację.
Rozdział 4 - Wymagania wstępne dotyczące korzystania z App-Hager-Ready
4.1- Korzystanie z aplikacji Hager-Ready wymaga:
• Posiadania telefonu komórkowego lub tabletu wyposażonego w system operacyjny Android lub iOS i połączonym z Internetem, minimalna wersja iOS 11 i Android 6.0 Marshmallow;
• Pobrania aplikacji Hager-Ready dostępnej w sklepach Apple lub Google;
• Kliknięcia jednego z przycisków (utwórz nowy projekt lub edytuj istniejący projekt).

4.2- Użytkownik jest zobowiązany:
o być profesjonalistą w dziedzinie instalacji elektrycznych;
o mieć pełną zdolność prawną do korzystania z aplikacji Hager-Ready, a zwłaszcza:
 być pełnoletni ;
 Mieć pełną zdolność do czynności prawnych i być w pełni swoich sił intelektualnych i poznawczych (a zwłaszcza nie być w stanie zależności, pod opieką i / lub pod kuratelą ...)

4.3- HAGER nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z App-Hager-Ready przez osoby, które nie spełniają warunków określonych w artykułach 4.1 i 4.2 OWU
Artykuł 5 - Ogólne działanie - funkcje aplikacji dla Użytkownika
App-Hager-Ready pozwala Użytkownikowi:
- Generować w formacie PDF dokumenty związane z realizacją projektów mieszkaniowych: widok rozdzielnicy, schemat połączeń i etykiety opisowe.
- Generować w formacie CSV listę produktów projektowanej rozdzielnicy.
- Zapisać swoje projekty w chmurze automatycznie lub ręcznie na podstawie preferencji Użytkownika ustawionych w aplikacji Hager Ready,
- Drukować wygenerowane dokumenty.

WAŻNE: UWAGA DLA UŻYTKOWNIKÓW
App-Hager-Ready to proste narzędzie mające ułatwić określone zadania Użytkownikom, specjalistom (profesjonalistom) w zakresie instalacji elektrycznej, w ramach ich pracy. Schematy elektryczne mogą być przygotowywane wyłącznie przez specjalistę w tej dziedzinie zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z aplikacji Hager-Ready i danych, które wprowadza.
Artykuł 6 - Warunki techniczne korzystania z App-Hager-Ready
Aby korzystać z aplikacji App-Hager-Ready, należy ją pobrać w sklepach Apple lub Google i mieć połączenie z Internetem.

Korzystanie z aplikacji App-Hager-Ready jest bezpłatne.

„Wersja dla gości” oznacza wersję aplikacji App-Hager-Ready, z której Użytkownik może korzystać bez konieczności rejestracji lub logowania do myHager. W ramach tej wersji użytkownik może wygenerować do 3 dokumentów bez kopii zapasowej w chmurze. „Dokument” oznacza: 1 schemat elektryczny lub 1 zestaw etykiet opisowych.

„Wersja normalna” oznacza wersję aplikacji App-Hager-Ready, z której Użytkownik musi korzystać w następujących przypadkach:
• po wyczerpaniu wersji dla gości (czyli w celu edycji czwartego dokumentu bez kopii zapasowej w chmurze),
• jeśli chce zapisać swoje projekty w chmurze.
Aby uzyskać dostęp do wersji normalnej, Użytkownik musi utworzyć konto osobiste w myHager lub zalogować się na swoje konto, jeśli już je posiada.
Tworząc konto myHager, Użytkownik musi najpierw zaakceptować warunki użytkowania i politykę prywatności portalu myHager. Aby utworzyć konto myHager, Użytkownik musi obowiązkowo wypełnić następujące dane osobowe: adres e-mail, nazwisko i imię, rodzaj działalności, adres firmowy lub domowy,.

Aby rozpocząć korzystanie z aplikacji Hager-Ready, Użytkownik klika jeden z przycisków umożliwiających utworzenie nowego projektu lub edycję istniejącego projektu. Uzyskuje wówczas dostęp do następujących funkcji:

a) Generowanie dokumentów dotyczących realizacji projektów mieszkaniowych w formacie PDF.

Tworząc nowy projekt, użytkownik może modyfikować układ dystrybucji energii wybrany w trybie doboru automatycznego, wybierając produkty z katalogu produktów i / lub listy predefiniowanych urządzeń.

Użytkownik może utworzyć projekt na dwa sposoby:
- albo w trybie „manualnym”
- albo automatyczną metodą „doboru RCCB”
Po utworzeniu projektu można wprowadzać urządzenia ręcznie lub głosowo dzięki trybowi rozpoznawania mowy.

W trybie rozpoznawania mowy aplikacja Hager-Ready korzysta z technologii konwersji mowy na tekst dostarczanej przez Google dla Androida i Apple dla iOS (Siri). W tym celu Użytkownik musi aktywować mikrofon i zezwolić na nagrywanie, wysyłanie i przetwarzanie danych głosowych przez Google i Apple. Więcej informacji o tym, jak Google chroni te dane (zobacz https://privacy.google.com/intl/en/your-data.html) i Apple (zobacz https: //privacy.google.com/intl/en/your-data.html). Hager nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie tej technologii.

Przełączając się na schemat elektryczny, można zmodyfikować strukturę elektryczną projektowanej rozdzielnicy.
Klikając „Informacje”, Użytkownik może dodać właściwości projektu, informacje kontaktowe użytkownika końcowego i wygenerować etykiety opisowe i schemat elektryczny w formacie PDF.

Klikając „istniejący projekt”, Użytkownik uzyskuje dostęp do listy projektów, które już zarejestrował (w chmurze lub na telefonie komórkowym lub tablecie) i może ponownie otworzyć je, aby je zmodyfikować lub uzupełnić.

b) Konfiguracja instalacji.

Użytkownik ma możliwość wybrania parametrów instalacji elektrycznej, według których automatycznie zostanie dobrany rozłącznik główny oraz zabezpieczenie przeciwprzepięciowe. Jeśli użytkownik nie dokona zmian w parametrach instalacji, rozłącznik główny, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe oraz inne zabezpieczenia będą dobrane na podstawie wstępnie zdefiniowanych parametrów instalacji elektrycznej. Automatyczny dobór aparatów zabezpieczających nie zwalnia Użytkownika z konieczności samodzielnego przeprowadzania niezbędnych weryfikacji w celu zapewnienia, że jego projekt jest zgodny z obowiązującymi normami i przepisami, w szczególności normą PN 60364.


c) Dobór RCCB.

Zobacz w: Definicje. App-Hager-Ready to proste narzędzie mające ułatwić określone zadania Użytkownikom, specjalistom (profesjonalistom) w zakresie instalacji elektrycznych, w ramach ich pracy. Korzystanie z metody doboru RCCB nie zwalnia Użytkownika z konieczności samodzielnego przeprowadzania niezbędnych weryfikacji w celu zapewnienia, że jego projekt jest zgodny z obowiązującymi normami i przepisami, w szczególności normą PN 60364.

d) Zapisywanie projektów w chmurze:

Użytkownik ma możliwość bezpiecznego zapisywania swoich projektów w chmurze, pod warunkiem, że połączy się z kontem osobistym myHager.

Dane i projekty są bezpiecznie hostowane w chmurze dostarczanej przez Microsoft Azure w centrach danych zlokalizowanych w Europie.

Użytkownik ma możliwość skonfigurowania automatycznego lub ręcznego tworzenia kopii zapasowej.
Automatyczna kopia zapasowa: wszystkie projekty zostaną zapisane w telefonie komórkowym lub tablecie i automatycznie zapisane w chmurze, pod warunkiem, że Użytkownik ma połączenie z Internetem.
Ręczna kopia zapasowa: Użytkownik wybiera projekty, które chce zapisać w chmurze, a pozostałe są zapisywane tylko w telefonie komórkowym lub tablecie.
Zaletą zapisywania dokumentów w chmurze jest możliwość edycji projektów z dowolnego telefonu komórkowego lub tabletu.

e) Generowanie automatycznego kodu QR dającego dostęp do modyfikacji tekstów etykiet dla użytkownika końcowego. Hager nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie etykiet przez Użytkownika lub użytkownika końcowego.

f) Drukowanie dokumentów: Użytkownik może wydrukować dokumenty, które wygenerował w ramach korzystania z App-Hager-Ready w formacie PDF. Hager nie odpowiada za niewłaściwe działanie urządzeń drukujących.

WAŻNE: Kod QR jest generowany automatycznie z etykietami opisowymi i drukowany wraz z nimi. Nie można wygenerować samego kodu QR ani go usunąć.

Udostępnianie funkcji
Użytkownik ma możliwość udostępniania niektórych funkcji App-Hager-Ready przez e-mail, SMS lub na stronach społecznościowych.

Użytkownicy są osobiście i wyłącznie odpowiedzialni za takie udostępnianie w witrynach osób trzecich, jak również ich konsekwencje i oświadczają, że są w pełni świadomi, że wyniki, które udostępniają za pośrednictwem tych stron, są dostępne dla osób trzecich.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ta metoda udostępniania nie jest bezpieczna i ponosi za nią wyłączną odpowiedzialność. W związku z tym HAGER nie może w żadnym wypadku być odpowiedzialny za konsekwencje związane z tymi działaniami.
Artykuł 7 - Przerwanie działania aplikacji Hager-Ready
7.1- HAGER zastrzega sobie prawo do przerwania działania App-Hager-Ready w dowolnym momencie, z powiadomieniem lub bez powiadomienia, w szczególności w celu skorygowania usługi lub zmiany zawartości/wyglądu aplikacji. O ile to możliwe, HAGER poinformuje Użytkowników przed rozpoczęciem modyfikacji. Ponadto Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że działanie aplikacji Hager-Ready może zostać przerwane z przyczyn niezależnych od HAGER, i że HAGER nie może zagwarantować dalszego dostępu do aplikacji.

W każdym przypadku HAGER nie może w żaden sposób ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy w działaniu i / lub nieprawidłowe działanie aplikacji Hager-Ready, niezależnie od przyczyny.

7.2- Użytkowników zachęca się do informowania HAGER o wszelkich problemach technicznych, które napotykają podczas przeglądania i / lub korzystania z App-Hager-Ready, pisząc na poniższy adres e-mail i opisując napotkany problem: e-marketing.pl@hager.com.

7.3- Ponieważ aplikacja-Hager-Ready jest prostym narzędziem przeznaczonym do ułatwienia określonych zadań Użytkownikom i udostępnionym przez HAGER bezpłatnie, HAGER zastrzega sobie prawo do usunięcia lub modyfikacji całości lub części usług lub funkcji App-Hager-Ready dostępnych dla Użytkowników lub zakończenie działania App-Hager-Ready i nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym zakresie w stosunku do Użytkowników.
Artykuł 8 - Ogólne zobowiązania Użytkownika - Ogólne ograniczenia dotyczące korzystania z aplikacji Hager-Ready
8.1- Zasadniczo Użytkownicy zobowiązują się przestrzegać wszystkich OWU oraz obowiązujących przepisów i regulacji. Użytkownicy są odpowiedzialni za korzystanie z aplikacji Hager-Ready, jak również za konsekwencje jej użytkowania.

8.2- W kontekście korzystania z App-Hager-Ready, Użytkownicy zobowiązują się w szczególności do:

• Przestrzeganie wymagań wstępnych dotyczących korzystania z App-Hager-Ready
• Zapoznania się i przestrzegania OWU ;
• Niepodejmowania prób modyfikacji całości lub części aplikacji App-Hager-Ready;
• Nieograniczania w żaden sposób korzystania z App-Hager-Ready i niefałszowania jakichkolwiek elementów App-Hager-Ready;
• Nierozpowszechniania wirusów komputerowych lub innych szkodliwych elementów za pośrednictwem aplikacji App-Hager-Ready;
• Niewłamywania się do systemu komputerowego, niemanipulowania treścią ani niepopełniania żadnego z przestępstw zagrożonych karą na podstawie art. 323-1 i 323-7 kodeksu karnego ("hakerstwo"), niewysyłania niechcianych wiadomości za pośrednictwem App-Hager-Ready, praktyki podlegającej karze zgodnie z art. 226-18 kodeksu karnego;
• Niepobierania zawartości aplikacji App-Hager-Ready i jej bazy danych, zwłaszcza za pomocą automatycznych programów;
• Nieużywania App-Hager-Ready do celów sprzecznych z obowiązującymi przepisami i nienaruszania praw osób trzecich (w szczególności własności intelektualnej, danych osobowych i poszanowania życia prywatnego);
• Niepodejmowania prób omijania, wyłączania ani zakłócania działania funkcji App-Hager związanej z zabezpieczeniami, ani uniemożliwiania lub ograniczania używania lub kopiowania treści, lub nakładania ograniczeń korzystania z funkcji lub treści dostępnych w App-Hager-Ready;
• Nierozpowszechniania całości ani części aplikacji App-Hager-Ready, a w szczególności treści w jakimkolwiek innym medium, bez uprzedniej pisemnej zgody HAGER ;
• Bardziej ogólnie, nieszkodzenia firmie HAGER ani żadnej osobie trzeciej.
Artykuł 9 - Odpowiedzialność Użytkowników
9.1- Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wybór korzystania z aplikacji App-Hager-Ready i jej przydatność do swoich potrzeb, jak i za bezpieczeństwo systemu komputerowego i ochronę danych.

Ponadto są osobiście odpowiedzialni za sposób korzystania z aplikacji App-Hager-Ready i / lub informacje udostępniane za jej pośrednictwem.

9.2- Użytkownicy gwarantują firmie HAGER i zabezpieczają ją przed wszelkimi szkodami oraz przed roszczeniami z tytułu odpowiedzialności wobec niej na podstawie naruszenia niniejszych OWU i / lub jakiegokolwiek prawa osoby trzeciej. W przypadku oszustwa HAGER jest upoważniony do dostarczenia wszelkich niezbędnych informacji właściwym organom odpowiedzialnym za zwalczanie takich przestępstw.

9.3- W przypadku niewywiązania się przez Użytkowników z jednego z ich zobowiązań wynikających z niniejszych OWU, a w szczególności z zobowiązań wymienionych w artykule 8 i 9 powyżej, HAGER zastrzega sobie prawo do zakazania dostępu do App-Hager-Ready bez uszczerbku dla jakichkolwiek odszkodowań, które mogą być żądane za szkody poniesione w wyniku takich naruszeń Użytkownika.
Artykuł 10: Odpowiedzialność HAGER - Gwarancje udzielone przez HAGER
10.1-Odpowiedzialność

10.1.1- Korzystanie z App-Hager-Ready odbywa się na odpowiedzialność i ryzyko Użytkownika.

10.1.2 - Aplikacja App-Hager-Ready umożliwia Użytkownikom edycję i generowanie dokumentów w odniesieniu do wprowadzonych informacji. App-Hager-Ready to proste narzędzie mające ułatwić określone zadania Użytkownikom, specjalistom (profesjonalistom) w zakresie instalacji elektrycznej, w ramach ich pracy. Schematy elektryczne i etykiety mogą być przygotowywane wyłącznie przez specjalistę (profesjonalistę) w tej dziedzinie zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. W związku z tym, HAGER nie ponosi żadnej odpowiedzialności za strukturę schematów połączeń i etykiet dostarczanych przez App-Hager-Ready
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z aplikacji Hager-Ready i dane, które wprowadza. HAGER nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkowników w związku z korzystaniem z App-Hager-Ready, a w szczególności w przypadku naruszenia OWU przez Użytkownika.

10.1.3- HAGER nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, straty lub wydatki wynikające z korzystania z App-Hager-Ready, niemożność korzystania z niego lub nieprawidłowe działanie, przerwę spowodowaną konserwacją, awarią techniczną serwera lub przerwą w dostępie do Internetu lub inną przyczyną, wirusem lub problemem linii lub systemu.

HAGER nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia systemu komputerowego Użytkowników, utratę danych lub jakiekolwiek inne szkody, które mogą wyniknąć z dostępu Użytkownika lub korzystania z aplikacji Hager-Ready.

Ponadto HAGER nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez przepisy obowiązujące w Polsce, za:
• Szkody pośrednie, w tym utratę zysku (bezpośrednią lub pośrednią), lub utratę danych przez Użytkownika ;
• Wszelkie straty lub szkody, które Użytkownicy mogą ponieść wskutek zaufania do kompletności i dokładności informacji dostarczonych za pośrednictwem Usługi;
• Wszelkie ogólne zmiany, które HAGER może wprowadzić do Aplikacji, lub jakiekolwiek tymczasowe lub trwałe usunięcie danych funkcji aplikacji Hager-Ready;
• Ogólnie pojęty dostęp lub użytkowanie lub niemożność dostępu do/użytkowania App-Hager-Ready.

10.2 Gwarancje

UŻYTKOWNICY ROZUMIEJĄ I ZGADZAJĄ SIĘ NA NASTĘPUJĄCE WARUNKI:
• APP-HAGER-READY JEST IM DOSTARCZANA W STANIE W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE (BEZ MODYFIKACJI). PO ROZPOCZĘCIU UŻYTKOWANIA HAGER NIE MOŻE ZAGWARANTOWAĆ REZULTATÓW KORZYSTANIA Z APLIKACJI I / LUB GENEROWANYCH W NIEJ DOKUMENTÓW;
• W SZCZEGÓLNOŚCI HAGER NIE GWARANTUJE:
o ŻE DOKUMENTY GENEROWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA W APLIKACJI ODPOWIADAJĄ OCZEKIWANIOM I / LUB WYMAGANIOM UŻYTKOWNIKA;
o ŻE APLIKACJA ODPOWIADAĆ BĘDZIE WYMOGOM UŻYTKOWNIKÓW I DAWAĆ SPODZIEWANE WYNIKI;
o ŻE APLIKACJA HAGER-READY BĘDZIE DZIAŁAĆ BEZ ZAKŁÓCEŃ I BŁĘDÓW ORAZ ZAPEWNIAĆ BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA;
o ŻE JAKOŚĆ USŁUGI, ZWŁASZCZA WYNIKI DZIAŁANIA APLIKACJI, SPEŁNIĄ OCZEKIWANIA UŻYTKOWNIKÓW.
Artykuł 11: Własność intelektualna
11.1 - Niektóre elementy aplikacji Hager-Ready (zwłaszcza redakcyjne, ilustracyjne itp.) są chronione prawami dotyczącymi własności intelektualnej, a w szczególności prawem autorskim i są wyłączną własnością HAGER.

Podobnie marki, logo, grafika i animacje zawarte w App-Hager-Ready są wyłączną własnością intelektualną HAGER.

11.2- HAGER przyznaje Użytkownikom niewyłączne i nieprzenoszalne prawo do bezpłatnego korzystania z App-Hager-Ready i związanego z nim oprogramowania, określając, że nie mogą oni - bezpośrednio lub pośrednio - kopiować, modyfikować, tworzyć prace pochodne, zmieniać pomysł lub całość projektu lub w inny sposób próbować uzyskać kod źródłowy (z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo), sprzedawać, przypisywać, sublicencjonować lub w inny sposób przekazać wszelkie prawa do oprogramowania App-Hager-Ready lub powiązanego oprogramowania.

Użytkownicy zobowiązują się nie modyfikować w żaden sposób aplikacji Hager-Ready i związanego z nią oprogramowania i / lub nie używać zmodyfikowanych wersji tych aplikacji, a w szczególności (ale nie wyłącznie) w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do aplikacji App-Hager-Ready. W szczególności Użytkownicy zgadzają się nie podejmować prób uzyskania dostępu do usługi w inny sposób niż przez samą App-Hager-Ready.

Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że każde oprogramowanie używane w połączeniu z aplikacją App-Hager-Ready może zawierać informacje poufne lub być chronione prawem własności intelektualnej lub innymi przepisami. Użytkownicy zobowiązują się nie modyfikować, wynajmować, pożyczać, sprzedawać, rozpowszechniać tych treści ani tworzyć prac pochodnych zawierających całość lub część tych treści, chyba że wcześniej spółka HAGER wyraziła na to zgodę.

Aplikacja Hager-Ready zawiera teksty i obrazy, które są wyłączną własnością HAGER (zwane dalej „Elementami Własności Intelektualnej”). Elementy Własności Intelektualnej są udostępniane Użytkownikowi bezpłatnie, wyłącznie do użytku z App-Hager-Ready i w ramach normalnego korzystania z ich funkcji.

Niniejsze upoważnienie do korzystania z Elementów Własności Intelektualnej jest dokonywane na podstawie osobistej, niewyłącznej i nieprzenoszalnej. HAGER może odwołać w dowolnym momencie upoważnienie do korzystania z Elementów Własności Intelektualnej.

Użytkownikom zabrania się bezpośrednio lub pośrednio kopiować, modyfikować, tworzyć prace pochodne, zmieniać pomysł/całość projektu lub w jakikolwiek inny sposób próbować znaleźć kod źródłowy (z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem), sprzedawać, cedować, udzielać podlicencji lub w inny sposób przekazywać jakiekolwiek prawa do Elementów Własności Intelektualnej. Użytkownik zgadza się nie modyfikować w żaden sposób Elementów Własności Intelektualnej.

W przypadku niezgodnego z prawem lub niewłaściwego wykorzystywania Elementów Własności Intelektualnej, HAGER zastrzega sobie wszelkie środki prawne w celu powstrzymania naruszenia praw własności intelektualnej.
Artykuł 12: Dane zebrane w App-Hager-Ready - Poufność - Ochrona danych osobowych
Dane zbierane i przetwarzane przez App-Hager-Ready to (i) te, które Użytkownik dobrowolnie podaje, wypełniając formularze w związku z korzystaniem z App-Hager-Ready: mogą to być dane osobowe (patrz 12.1.1.1.) lub dane dotyczące osób trzecich (patrz 12.1.1.2) (ii) dane, które są automatycznie zbierane przez App-Hager-Ready (12.1.2).

Dane określone jako obowiązkowe w formularzach aplikacji App-Hager-Ready są niezbędne, aby skorzystać z odpowiednich funkcji aplikacji, a dokładniej do celów operacji na treściach proponowanych w niej.

Dane zebrane podczas korzystania z aplikacji App-Hager-Ready są bezpiecznie hostowane w chmurze udostępnianej przez Microsoft Azure w centrach danych zlokalizowanych w Europie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

12.1.1 Dane wprowadzone przez Użytkownika

12.1.1.1. Dane osobowe Użytkownika

Użytkownik jest informowany, że dane osobowe są zbierane podczas jego rejestracji na jego koncie osobistym myHager, zgodnie z warunkami polityki prywatności i warunkami użytkowania.

HAGER jest administratorem danych, w rozumieniu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, wdrażanych na podstawie danych osobowych dotyczących Użytkownika, gromadzonych i przetwarzanych w ramach rejestracji w myHager.

12.1.1.2. Dane osobowe w aplikacji Hager-Ready

W kontekście korzystania z aplikacji App-Hager-Ready, Użytkownik ma możliwość wprowadzania danych osobowych dotyczących swoich klientów (np. Imię i nazwisko, adres e-mail, adres itp.) w celu identyfikacji różnych projektów i uzyskania informacji o ich cechach.
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych odnoszących się do każdej osoby, której dane udostępnia w App-Hager-Ready. Zobowiązuje się zatem do przestrzegania obowiązków ciążących na nim na mocy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
W przypadku tego rodzaju danych, HAGER jest odpowiedzialny jedynie za ich hosting, zabezpieczanie i zapisywanie.

12.1.2 Dane automatycznie zbierane przez aplikację App-Hager-Ready: statystyki i dane analizy technicznej

APP-CENTER - MICROSOFT
App-Hager-Ready integruje usługę „App Center” udostępnianą przez Microsoft, która automatycznie gromadzi i analizuje pewne dane dotyczące korzystania z App-Hager-Ready w celu ustanowienia anonimowych statystyk, zarządzania konfliktami w zakresie rejestracji w chmurze, poprawki błędów i usprawnienia techniczne aplikacji Hager-Ready.

Dane te nie pozwalają na identyfikację Użytkownika: jest to na przykład liczba użytkowników aplikacji Hager-Ready, typ używanego telefonu komórkowego lub tabletu, średnie zużycie, kraj wykorzystania, liczba przypadków użycia App-Hager-Ready na użytkownika i na dzień.

Więcej informacji na temat ochrony tych danych przez Microsoft (patrz https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement ).


FIREBASE ANALYTICS - GOOGLE
App-Hager-Ready integruje usługę „Firebase Analytics” udostępnianą przez Google, która automatycznie gromadzi i analizuje pewne dane dotyczące korzystania z App-Hager-Ready do celów statystycznych, umożliwiając zwiększenie satysfakcji użytkowników.

Dane te mogą być wykorzystane do identyfikacji Użytkownika: na przykład chodzi o identyfikację najczęściej używanych ekranów i sposobów ich wykorzystania w celu optymalizacji np. wydajności użytkowania.

Po pierwszym uruchomieniu aplikacji Hager-Ready, Użytkownik może wyrazić zgodę na korzystanie z Firebase Analytics. Będzie także mógł powrócić do swojego wyboru później w ustawieniach aplikacji.

Więcej informacji o ochronie tych danych przez Google (zobacz https://firebase.google.com/support/privacy/#firebase_is_gdpr-ready).
Artykuł 13: Różne
13.1- OWU stanowią całość porozumienia między Użytkownikami a HAGER w zakresie korzystania z Usługi.

OWU opisują i regulują wszystkie sposoby korzystania z Usługi przez Użytkowników.

13.2- Zasadniczo, jeżeli jedno lub więcej postanowień OWU okażą się nieważne lub zostaną uznane jako takie na mocy ustawy, rozporządzenia lub po ostatecznej decyzji właściwego sądu, pozostałe postanowienia zachowają całą swoją moc i zakres oraz pozostaną ważne i obowiązujące. Te same zasady mają zastosowanie w przypadku niekompletnych przepisów.

13.3- Fakt, że HAGER nie korzysta w danym momencie z żadnego z postanowień OWU, nie może być interpretowany jako zrzeczenie się jakiegokolwiek wykorzystania tych warunków w przyszłości.
Artykuł 14: Prawo właściwe
Korzystanie z aplikacji Hager-Ready podlega prawu francuskiemu. Ważność, egzekwowanie i interpretacja OWU mających zastosowanie do App-Hager-Ready podlegają również prawu francuskiemu. W stosunku do Użytkowników będących konsumentami, powyższe klauzule dotyczące prawa właściwego stosuje się bez uszczerbku dla ochrony, jaką zapewniają konsumentom bezwzględnie obowiązujące przepisy państwa miejsca ich zwykłego pobytu na terenie Unii Europejskiej.