Rejestracja
 

Aplikacja Hager Ready
Ogólne warunki użytkowania

Ważne od: 30.10.2020

Informacja prawna

Aplikacja "Hager Ready" (zwana dalej "App-Hager-Ready") jest aplikacją na telefony komórkowe i tablety, działającą na iOS i Android, publikowaną przez :
HAGER SAS (zwany dalej "HAGER")
Siedziba firmy mieści się przy 132, boulevard d'Europe - BP78 - 67212 Obernai Cedex, Francja.
RCS Saverne 712 063 759
Dyrektor ds. publikacji: Daphna Goldstein
Tel: (+33) 969 39 07 11
Realizacja : Hager SAS
Hosting: Microsoft Corporation - Agriport 601, Middenmeer, Holandia - (+31) 183-3471-7100

Preambuła

App-Hager-Ready jest przeznaczony wyłącznie dla użytkowników, którzy są profesjonalistami w branży elektroinstalacyjnej; pozwala im na :

  • Skonfigurowanie propozycji rozdzielnicy elektrycznej w oparci o normę PN 60364.
  • Korzystanie z katalogu produktów Hager.
  • Towarzyszenie podczas różnych etapów projektów.

Dostęp i korzystanie z wszystkich funkcji App-Hager-Ready podlega niniejszym ogólnym warunkom użytkowania. Oznaczają one zatem wyraźną, uprzednią, pełną i całkowitą ich akceptację przez użytkowników.
HAGER zaleca Użytkownikom przechowywanie drukowanej wersji ogólnych warunków użytkowania obowiązujących w momencie korzystania z App-Hager-Ready do ich osobistego archiwum.
Artykuł 1 - Definicje
W kontekście niniejszych ogólnych warunków użytkowania, użyte poniżej określenia mają następujące znaczenia, zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej:

„App-Hager-Ready” oznacza zarówno (i) aplikację na urządzenia mobilne i tablety „Hager Ready" oferowaną przez spółkę HAGER, do pobrania ze sklepów Apple i Google i (ii) usługę „Hager Ready” oferowaną przez HAGER w związku z korzystaniem z aplikacji opisaną bardziej szczegółowo w art. 5 Warunków użytkowania;
„OWU”: odnosi się do niniejszych Ogólnych warunków użytkowania App-Hager-Ready;
„HAGER”: oznacza spółkę HAGER SAS, uproszczoną spółkę akcyjną zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym i Spółek w Saverne pod numerem 712 063 759, której siedziba znajduje się pod adresem: 132 boulevard d'Europe BP78, 67212 Obernai Cedex, Francja;
„Mobile”: odnosi się do smartfonów umożliwiających dostęp do aplikacji za pośrednictwem sieci internetowej;
„Użytkownik końcowy”: oznacza użytkownika instalacji elektrycznej ; jest to na ogół klient Użytkownika
„Tablet”: odnosi się do ekranów dotykowych umożliwiających dostęp do aplikacji za pośrednictwem sieci internetowej;
„Użytkownik”: oznacza każdą osobę fizyczną posiadającą profesjonalną wiedzę z zakresu instalacji elektrycznej, która uzyskuje dostęp do aplikacji App-Hager-Ready i korzysta z niej.
„myHager”: oznacza witrynę stworzoną przez HAGER SAS, za pośrednictwem której użytkownik, który utworzył konto osobiste, może uzyskać dostęp do różnych usług, zwłaszcza takich jak instalacja i korzystanie z produktów Hager, zarządzanie listami projektów, pobieranie cenników, pobieranie oprogramowania, zamawianie narzędzi biznesowych na stronie www.hager.pl itd. Tworząc konto na myHager, użytkownik akceptuje ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego myHager.
„Cloud”: Microsoft Azure Cloud
„ Zastosowanie”: oznacza zastosowanie zdefiniowane przez charakter i cechy produktu oraz dany opis i piktogram. (np. jeśli użytkownik wybierze zastosowanie „Piec”, aplikacja App-Hager automatycznie ustawi zalecany produkt Hager (np. Wyłącznik o określonym prądzie znamionowym), piktogram przedstawiający „piec” oraz sformułowanie odpowiadające „piekarnikowi”). Technicznego terminu „Zastosowanie” nie należy mylić z aplikacją App-Hager-Ready.
• Metoda „Dobór RCCB”: oznacza automatyczny tryb projektowania umożliwiający obliczenie, zgodnie z zasadami normy PN 60364, liczby i charakterystyki wyłączników różnicowoprądowych w zależności od liczby obwodów wybranych z listy Zastosowań obecnych w instalacji elektrycznej (oświetlenie, gniazda, pralki itp.).
• Metoda „Manualna”: oznacza metodę manualną projektowania, w której użytkownik organizuje i definiuje samodzielnie liczbę i cechy produktów obecnych w rozdzielnicy. W tej metodzie projektowania aplikacja App-Hager-Ready sprawdza zgodność tabeli z zasadami normy PN 60364 i informuje o niej użytkownika.
„Konfiguracja instalacji” – odnosi się do wybrania parametrów instalacji elektrycznej, według których automatycznie zostanie dobrany rozłącznik główny oraz zabezpieczenie przeciwprzepięciowe.
„Rozpoznawanie mowy„: odnosi się do pomocy wejściowej dla aplikacji (oświetlenie, gniazda, pralki itp.) wspomaganych przez technologię konwersji mowy na tekst, dostarczoną przez Google dla Androida i przez Apple dla iOS (Siri).
Artykuł 2 - Przedmiot OWU
Celem niniejszych OWU jest określenie warunków, na jakich Użytkownicy uzyskują dostęp i korzystają z aplikacji App-Hager-Ready.

Kliknięcie jednego z przycisków (utworzenie nowego projektu lub edycji istniejącego projektu) po zainstalowaniu aplikacji App-Hager-Ready oznacza uznanie i pełną oraz bezwarunkową akceptację przez Użytkownika OWU.
Artykuł 3 - Zastosowanie / zmiana OWU
3.1- HAGER zastrzega sobie prawo do zmiany OWU w dowolnym momencie, na przykład w celu dostosowania ich do zmian prawnych, regulacyjnych i / lub technicznych w App-Hager-Ready.

3.2- OWU są regularnie aktualizowane. Dlatego użytkownicy są proszeni o zapoznawanie się z OWU podczas każdorazowego użytkowania i rozwoju technicznego aplikacji App-Hager-Ready.

3.3- W przypadku, gdy Użytkownicy nie zgadzają się ze zmodyfikowanymi OWU, muszą zaprzestać korzystania z App-Hager-Ready. Korzystanie z App-Hager-Ready przez Użytkowników po opublikowaniu nowych lub zmienionych OWU będzie oznaczało ich bezwarunkową akceptację.
Rozdział 4 - Wymagania wstępne dotyczące korzystania z App-Hager-Ready
4.1- Korzystanie z aplikacji Hager-Ready wymaga:
• Posiadania telefonu komórkowego lub tabletu wyposażonego w system operacyjny Android lub iOS i połączonym z Internetem, minimalna wersja iOS 12 i Android 6.0;
• Pobrania aplikacji Hager-Ready dostępnej w sklepach Apple lub Google;
• Kliknięcia jednego z przycisków (utwórz nowy projekt lub edytuj istniejący projekt).

4.2- Użytkownik jest zobowiązany:
• być profesjonalistą w dziedzinie instalacji elektrycznych;
• mieć pełną zdolność prawną do korzystania z aplikacji Hager-Ready, a zwłaszcza:
• być pełnoletni ;
• Mieć pełną zdolność do czynności prawnych i być w pełni swoich sił intelektualnych i poznawczych (a zwłaszcza nie być w stanie zależności, pod opieką i / lub pod kuratelą ...)

4.3- HAGER nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z App-Hager-Ready przez osoby, które nie spełniają warunków określonych w artykułach 4.1 i 4.2 OWU
Artykuł 5 - Ogólne działanie - funkcje aplikacji dla Użytkownika
App-Hager-Ready pozwala Użytkownikowi:

• Tworzenie projektu, zapisanie go w chmurze i współdzielenie projektu z wieloma współpracownikami
• Przeglądanie i wyszukiwanie produktów w katalogu, uzyskanie dostępu do danych technicznych produktu i dodawanie ich do projektu.
• Generowanie rozdzielnicy elektrycznej zgodnie z normą
• Generowanie w formacie PDF i drukowanie dokumentó dotyczących zrealizowanych projektów mieszkaniowych: schemat elektryczny oraz etykiety opisowe wymagane przez normę PL 60364.
• Generowanie listy produktów skonfigurowanej rozdzielnicy oraz produktów dodanych z katalogu.
• Generowanie automatycznego QR Kodu dającego dostęp do modyfikacji tekstów etykiet opisowych dla użytkownika końcowego.
• Dzielenie się zdjęciami i dokumentami z użytkownikiem końcowym.
• Dosptęp do wsparcia, w zakresie produktów, aplikacji, oprogramowania i rozwiązań.
• Dostęp do różnych treści redakcyjnych proponowanych przez Hager, które moga byc pomocne na każdym etapie projektów.

WAŻNE: UWAGA DLA UŻYTKOWNIKÓW
App-Hager-Ready to proste narzędzie mające ułatwić określone zadania Użytkownikom, specjalistom (profesjonalistom) w zakresie instalacji elektrycznej, w ramach ich pracy. Schematy elektryczne mogą być przygotowywane wyłącznie przez specjalistę w tej dziedzinie zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z aplikacji Hager-Ready i danych, które wprowadza.
Artykuł 6 - Warunki techniczne korzystania z App-Hager-Ready
Aby korzystać z W tej wersji, Użytkownik :
• może wygenerować maksymalnie 3 dokumenty bez zapisywania ich w chmurze. "Dokument" oznacza: 1 schemat połączeń elektrycznych lub 1 arkusz etykiet opisowych
• może pobrać 3 dokumenty
• nie może zapisać swoich projektów w chmurze.

Aby uzyskać dostęp do Wersji "Pełnej", która umożliwia dostęp do wszystkich Usług, Użytkownik musi utworzyć osobiste konto myHager lub zalogować się na swoje konto, jeśli już je posiada.
Założenie osobistego konta myHager wymaga: akceptacji przez Użytkownika polityki prywatności portalu myHager oraz ogólnych warunków użytkowania serwisu myHager. Aby założyć konto myHager, Użytkownik musi podać określone dane osobowe.

OSTRZEŻENIE: App-Hager-Ready jest prostym narzędziem zaprojektowanym w celu ułatwienia pewnych zadań dla użytkowników, którzy są profesjonalistami w dziedzinie instalacji elektrycznych. Korzystanie z trybu automatycznego doboru zabezpieczeń nie zwalnia Użytkownika z przeprowadzenia niezbędnych kontroli w celu zapewnienia zgodności jego projektu z obowiązującymi normami i przepisami, w szczególności z normą PL 60364.

FUNKCJE STRONY TRZECIEJ :
W trybie rozpoznawanie mowy, App-Hager-Ready wykorzystuje technologię konwersji mowy na tekst dostarczaną przez Google dla systemu Android i Apple dla IoS (Siri). W tym celu Użytkownik musi aktywować mikrofon i zezwolić Google i Apple na nagrywanie, wysyłanie i przetwarzanie jego danych głosowych. Więcej informacji na temat ochrony tych danych przez Google (patrz TUTAJ) i Apple (patrz TUTAJ). Hager nie jest odpowiedzialny za wadliwe działanie tej technologii.

W przypadku kopii zapasowej "w chmurze" Użytkownik ma możliwość bezpiecznego tworzenia kopii zapasowych swoich projektów w przestrzeni chmury pod warunkiem, że zaloguje się na swoje osobiste konto myHager.
Dane i projekty są bezpiecznie hostowane w chmurze dostarczanej przez Microsoft Azure, w centrach danych (datacenter) zlokalizowanych w Europie.
Użytkownik ma możliwość ustawienia automatycznej lub ręcznej kopii zapasowej.
Automatyczne tworzenie kopii zapasowych: Wszystkie projekty zostaną zapisane na telefonie komórkowym lub tablecie i automatycznie zapisane w chmurze pod warunkiem, że Użytkownik posiada połączenie internetowe.
Kopia zapasowa ręczna: Użytkownik wybiera projekty, które chce zapisać w chmurze, pozostałe zostaną zapisane tylko na swoim telefonie komórkowym lub tablecie.
Zaletą tworzenia kopii zapasowych w chmurze dla Użytkownika jest możliwość edycji projektów z dowolnego telefonu komórkowego lub tabletu.

Dzielenie się funkcjami
Użytkownik ma możliwość udostępniania pewnych funkcji App-Hager-Ready za pomocą poczty elektronicznej, SMS-ów lub na stronach społecznościowych lub w sieciach społecznościowych.
Użytkownicy są osobiście i wyłącznie odpowiedzialni za takie udostępnianie na stronach osób trzecich, jak również za ich konsekwencje, i oświadczają, że są w pełni świadomi, że wyniki, które udostępniają za pośrednictwem tych stron, mogą być konsultowane przez osoby trzecie.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ta metoda udostępniania nie jest bezpieczna i znajduje się pod jego wyłączną odpowiedzialnością. W związku z tym HAGER nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za skutki takiego podziału.
Artykuł 7 - Przerwanie działania aplikacji Hager-Ready
7.1- HAGER zastrzega sobie prawo do przerwania działania App-Hager-Ready w dowolnym momencie, z powiadomieniem lub bez powiadomienia, w szczególności w celu skorygowania usługi lub zmiany zawartości/wyglądu aplikacji. O ile to możliwe, HAGER poinformuje Użytkowników przed rozpoczęciem modyfikacji. Ponadto Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że działanie aplikacji Hager-Ready może zostać przerwane z przyczyn niezależnych od HAGER, i że HAGER nie może zagwarantować dalszego dostępu do aplikacji.

W każdym przypadku HAGER nie może w żaden sposób ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy w działaniu i / lub nieprawidłowe działanie aplikacji Hager-Ready, niezależnie od przyczyny.

7.2- Użytkowników zachęca się do informowania HAGER o wszelkich problemach technicznych, które napotykają podczas przeglądania i / lub korzystania z App-Hager-Ready, pisząc na poniższy adres e-mail i opisując napotkany problem: e-marketing.pl@hager.com.

7.3- Ponieważ aplikacja-Hager-Ready jest prostym narzędziem przeznaczonym do ułatwienia określonych zadań Użytkownikom i udostępnionym przez HAGER bezpłatnie, HAGER zastrzega sobie prawo do usunięcia lub modyfikacji całości lub części usług lub funkcji App-Hager-Ready dostępnych dla Użytkowników lub zakończenie działania App-Hager-Ready i nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym zakresie w stosunku do Użytkowników.
Artykuł 8 - Ogólne zobowiązania Użytkownika - Ogólne ograniczenia dotyczące korzystania z aplikacji Hager-Ready
8.1- Zasadniczo Użytkownicy zobowiązują się przestrzegać wszystkich OWU oraz obowiązujących przepisów i regulacji. Użytkownicy są odpowiedzialni za korzystanie z aplikacji Hager-Ready, jak również za konsekwencje jej użytkowania.

8.2- W kontekście korzystania z App-Hager-Ready, Użytkownicy zobowiązują się w szczególności do:

• Przestrzeganie wymagań wstępnych dotyczących korzystania z App-Hager-Ready
• Zapoznania się i przestrzegania OWU ;
• Niepodejmowania prób modyfikacji całości lub części aplikacji App-Hager-Ready;
• Nieograniczania w żaden sposób korzystania z App-Hager-Ready i niefałszowania jakichkolwiek elementów App-Hager-Ready;
• Nierozpowszechniania wirusów komputerowych lub innych szkodliwych elementów za pośrednictwem aplikacji App-Hager-Ready;
• Niewłamywania się do systemu komputerowego, niemanipulowania treścią ani niepopełniania żadnego z przestępstw zagrożonych karą na podstawie art. 323-1 i 323-7 kodeksu karnego ("hakerstwo"), niewysyłania niechcianych wiadomości za pośrednictwem App-Hager-Ready, praktyki podlegającej karze zgodnie z art. 226-18 kodeksu karnego;
• Niepobierania zawartości aplikacji App-Hager-Ready i jej bazy danych, zwłaszcza za pomocą automatycznych programów;
• Nieużywania App-Hager-Ready do celów sprzecznych z obowiązującymi przepisami i nienaruszania praw osób trzecich (w szczególności własności intelektualnej, danych osobowych i poszanowania życia prywatnego);
• Niepodejmowania prób omijania, wyłączania ani zakłócania działania funkcji App-Hager związanej z zabezpieczeniami, ani uniemożliwiania lub ograniczania używania lub kopiowania treści, lub nakładania ograniczeń korzystania z funkcji lub treści dostępnych w App-Hager-Ready;
• Nierozpowszechniania całości ani części aplikacji App-Hager-Ready, a w szczególności treści w jakimkolwiek innym medium, bez uprzedniej pisemnej zgody HAGER ;
• Bardziej ogólnie, nieszkodzenia firmie HAGER ani żadnej osobie trzeciej.
Artykuł 9 - Odpowiedzialność Użytkowników
9.1- Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wybór korzystania z aplikacji App-Hager-Ready i jej przydatność do swoich potrzeb, jak i za bezpieczeństwo systemu komputerowego i ochronę danych.

Ponadto są osobiście odpowiedzialni za sposób korzystania z aplikacji App-Hager-Ready i / lub informacje udostępniane za jej pośrednictwem.

9.2- Użytkownicy gwarantują firmie HAGER i zabezpieczają ją przed wszelkimi szkodami oraz przed roszczeniami z tytułu odpowiedzialności wobec niej na podstawie naruszenia niniejszych OWU i / lub jakiegokolwiek prawa osoby trzeciej. W przypadku oszustwa HAGER jest upoważniony do dostarczenia wszelkich niezbędnych informacji właściwym organom odpowiedzialnym za zwalczanie takich przestępstw.

9.3- W przypadku niewywiązania się przez Użytkowników z jednego z ich zobowiązań wynikających z niniejszych OWU, a w szczególności z zobowiązań wymienionych w artykule 8 i 9 powyżej, HAGER zastrzega sobie prawo do zakazania dostępu do App-Hager-Ready bez uszczerbku dla jakichkolwiek odszkodowań, które mogą być żądane za szkody poniesione w wyniku takich naruszeń Użytkownika.
Artykuł 10: Odpowiedzialność HAGER - Gwarancje udzielone przez HAGER
10.1-Odpowiedzialność

10.1.1- Korzystanie z App-Hager-Ready odbywa się na odpowiedzialność i ryzyko Użytkownika.

10.1.2 - Aplikacja App-Hager-Ready umożliwia Użytkownikom edycję i generowanie dokumentów w odniesieniu do wprowadzonych informacji. App-Hager-Ready to proste narzędzie mające ułatwić określone zadania Użytkownikom, wykfalifikowanym specjalistom (profesjonalistom) w zakresie instalacji elektrycznej, w ramach ich pracy. Schematy elektryczne i etykiety mogą być przygotowywane wyłącznie przez wykfalifikowanych specjalistów (profesjonalistów) w tej dziedzinie zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. W związku z tym, HAGER nie ponosi żadnej odpowiedzialności za strukturę schematów połączeń i etykiet dostarczanych przez App-Hager-Ready
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z aplikacji Hager-Ready i dane, które wprowadza. HAGER nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkowników w związku z korzystaniem z App-Hager-Ready, a w szczególności w przypadku naruszenia OWU przez Użytkownika.

10.1.3- HAGER nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, straty lub wydatki wynikające z korzystania z App-Hager-Ready, niemożność korzystania z niego lub nieprawidłowe działanie, przerwę spowodowaną konserwacją, awarią techniczną serwera lub przerwą w dostępie do Internetu lub inną przyczyną, wirusem lub problemem linii lub systemu.

HAGER nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia systemu komputerowego Użytkowników, utratę danych lub jakiekolwiek inne szkody, które mogą wyniknąć z dostępu Użytkownika lub korzystania z aplikacji Hager-Ready.

Ponadto HAGER nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez przepisy obowiązujące w Polsce, za:
• Szkody pośrednie, w tym utratę zysku (bezpośrednią lub pośrednią), lub utratę danych przez Użytkownika ;
• Wszelkie straty lub szkody, które Użytkownicy mogą ponieść wskutek zaufania do kompletności i dokładności informacji dostarczonych za pośrednictwem Usługi;
• Wszelkie ogólne zmiany, które HAGER może wprowadzić do Aplikacji, lub jakiekolwiek tymczasowe lub trwałe usunięcie danych funkcji aplikacji Hager-Ready;
• Ogólnie pojęty dostęp lub użytkowanie lub niemożność dostępu do/użytkowania App-Hager-Ready.

10.2 Gwarancje

UŻYTKOWNICY ROZUMIEJĄ I ZGADZAJĄ SIĘ NA NASTĘPUJĄCE WARUNKI:
• APP-HAGER-READY JEST IM DOSTARCZANA W STANIE W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE (BEZ MODYFIKACJI). PO ROZPOCZĘCIU UŻYTKOWANIA HAGER NIE MOŻE ZAGWARANTOWAĆ REZULTATÓW KORZYSTANIA Z APLIKACJI I / LUB GENEROWANYCH W NIEJ DOKUMENTÓW;
• W SZCZEGÓLNOŚCI HAGER NIE GWARANTUJE:
o ŻE DOKUMENTY GENEROWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA W APLIKACJI ODPOWIADAJĄ OCZEKIWANIOM I / LUB WYMAGANIOM UŻYTKOWNIKA;
o ŻE APLIKACJA ODPOWIADAĆ BĘDZIE WYMOGOM UŻYTKOWNIKÓW I DAWAĆ SPODZIEWANE WYNIKI;
o ŻE APLIKACJA HAGER-READY BĘDZIE DZIAŁAĆ BEZ ZAKŁÓCEŃ I BŁĘDÓW ORAZ ZAPEWNIAĆ BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA;
o ŻE JAKOŚĆ USŁUGI, ZWŁASZCZA WYNIKI DZIAŁANIA APLIKACJI, SPEŁNIĄ OCZEKIWANIA UŻYTKOWNIKÓW.
Artykuł 11: Własność intelektualna
11.1 - Niektóre elementy aplikacji Hager-Ready (zwłaszcza redakcyjne, ilustracyjne itp.) są chronione prawami dotyczącymi własności intelektualnej, a w szczególności prawem autorskim i są wyłączną własnością HAGER.

Podobnie marki, logo, grafika i animacje zawarte w App-Hager-Ready są wyłączną własnością intelektualną HAGER.

11.2- HAGER przyznaje Użytkownikom niewyłączne i nieprzenoszalne prawo do bezpłatnego korzystania z App-Hager-Ready i związanego z nim oprogramowania, określając, że nie mogą oni - bezpośrednio lub pośrednio - kopiować, modyfikować, tworzyć prace pochodne, zmieniać pomysł lub całość projektu lub w inny sposób próbować uzyskać kod źródłowy (z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo), sprzedawać, przypisywać, sublicencjonować lub w inny sposób przekazać wszelkie prawa do oprogramowania App-Hager-Ready lub powiązanego oprogramowania.

Użytkownicy zobowiązują się nie modyfikować w żaden sposób aplikacji Hager-Ready i związanego z nią oprogramowania i / lub nie używać zmodyfikowanych wersji tych aplikacji, a w szczególności (ale nie wyłącznie) w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do aplikacji App-Hager-Ready. W szczególności Użytkownicy zgadzają się nie podejmować prób uzyskania dostępu do usługi w inny sposób niż przez samą App-Hager-Ready.

Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że każde oprogramowanie używane w połączeniu z aplikacją App-Hager-Ready może zawierać informacje poufne lub być chronione prawem własności intelektualnej lub innymi przepisami. Użytkownicy zobowiązują się nie modyfikować, wynajmować, pożyczać, sprzedawać, rozpowszechniać tych treści ani tworzyć prac pochodnych zawierających całość lub część tych treści, chyba że wcześniej spółka HAGER wyraziła na to zgodę.

Aplikacja Hager-Ready zawiera teksty i obrazy, które są wyłączną własnością HAGER (zwane dalej „Elementami Własności Intelektualnej”). Elementy Własności Intelektualnej są udostępniane Użytkownikowi bezpłatnie, wyłącznie do użytku z App-Hager-Ready i w ramach normalnego korzystania z ich funkcji.

Niniejsze upoważnienie do korzystania z Elementów Własności Intelektualnej jest dokonywane na podstawie osobistej, niewyłącznej i nieprzenoszalnej. HAGER może odwołać w dowolnym momencie upoważnienie do korzystania z Elementów Własności Intelektualnej.

Użytkownikom zabrania się bezpośrednio lub pośrednio kopiować, modyfikować, tworzyć prace pochodne, zmieniać pomysł/całość projektu lub w jakikolwiek inny sposób próbować znaleźć kod źródłowy (z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem), sprzedawać, cedować, udzielać podlicencji lub w inny sposób przekazywać jakiekolwiek prawa do Elementów Własności Intelektualnej. Użytkownik zgadza się nie modyfikować w żaden sposób Elementów Własności Intelektualnej.

W przypadku niezgodnego z prawem lub niewłaściwego wykorzystywania Elementów Własności Intelektualnej, HAGER zastrzega sobie wszelkie środki prawne w celu powstrzymania naruszenia praw własności intelektualnej.
Artykuł 12: Dane zebrane w App-Hager-Ready - Poufność - Ochrona danych osobowych
Dane zbierane i przetwarzane przez App-Hager-Ready to (i) te, które Użytkownik dobrowolnie podaje, wypełniając formularze w związku z korzystaniem z App-Hager-Ready: mogą to być dane osobowe (patrz 12.1.1.1.) lub dane dotyczące osób trzecich (patrz 12.1.1.2) (ii) dane, które są automatycznie zbierane przez App-Hager-Ready (12.1.2).

Dane osobowe, określone jako obowiązkowe w formularzach App-Hager-Ready, które są wymagane od Użytkownika podczas korzystania z aplikacji, są niezbędne do korzystania z odpowiednich funkcji aplikacji, a w szczególności do wykonywania operacji na oferowanych w niej treściach. W szczególności umożliwiają one utworzenie konta Klienta, przetwarzanie jego danych, wykonywanie Usług, a także mogą być wykorzystywane do celów poszukiwania działalności gospodarczej związanej z podobnymi produktami i/lub usługami.

Dane te mogą być przekazywane partnerom HAGER odpowiedzialnym za realizację, przetwarzanie i zarządzanie relacjami z klientami i usługami i tylko w tym zakresie.

Użytkownik jest ponadto poinformowany, że jego dane osobowe mogą być przekazywane poza Unię Europejską. W celu zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony HAGER zawarł ze swoim podwykonawcą standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych osobowych podwykonawcom mającym siedzibę w państwach trzecich zgodnie z dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej.

HAGER zastrzega sobie, po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika, prawo do wykorzystywania i przekazywania tych informacji osobom trzecim lub ich partnerom, a w szczególności spółkom grupy HAGER, do której należy HAGER, w ramach wspólnych działań marketingowych i handlowych, za pomocą SMS-ów, MMS-ów, poczty elektronicznej lub automatycznych powiadomień.

Dane określone jako obowiązkowe w formularzach aplikacji App-Hager-Ready są niezbędne, aby skorzystać z odpowiednich funkcji aplikacji, a dokładniej do celów operacji na treściach proponowanych w niej.

Dane zebrane podczas korzystania z aplikacji App-Hager-Ready są bezpiecznie hostowane w chmurze udostępnianej przez Microsoft Azure w centrach danych zlokalizowanych w Europie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

12.1.1 Dane wprowadzone przez Użytkownika

12.1.1.1. Dane osobowe Użytkownika

Użytkownik jest informowany, że dane osobowe są zbierane podczas jego rejestracji na jego koncie osobistym myHager, zgodnie z warunkami polityki prywatności i warunkami użytkowania.

HAGER jest administratorem danych, w rozumieniu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, wdrażanych na podstawie danych osobowych dotyczących Użytkownika, gromadzonych i przetwarzanych w ramach rejestracji w myHager.

12.1.1.2. Dane osobowe w aplikacji Hager-Ready

W kontekście korzystania z aplikacji App-Hager-Ready, Użytkownik ma możliwość wprowadzania danych osobowych dotyczących swoich klientów (np. Imię i nazwisko, adres e-mail, adres itp.) w celu identyfikacji różnych projektów i uzyskania informacji o ich cechach.
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych odnoszących się do każdej osoby, której dane udostępnia w App-Hager-Ready. Zobowiązuje się zatem do przestrzegania obowiązków ciążących na nim na mocy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
W przypadku tego rodzaju danych, HAGER jest odpowiedzialny jedynie za ich hosting, zabezpieczanie i zapisywanie.

12.1.2 Dane automatycznie zbierane przez aplikację App-Hager-Ready: statystyki i dane analizy technicznej

APP-CENTER - MICROSOFT
App-Hager-Ready integruje usługę „App Center” udostępnianą przez Microsoft, która automatycznie gromadzi i analizuje pewne dane dotyczące korzystania z App-Hager-Ready w celu ustanowienia anonimowych statystyk, zarządzania konfliktami w zakresie rejestracji w chmurze, poprawki błędów i usprawnienia techniczne aplikacji Hager-Ready.

Dane te nie pozwalają na identyfikację Użytkownika: jest to na przykład liczba użytkowników aplikacji Hager-Ready, typ używanego telefonu komórkowego lub tabletu, średnie zużycie, kraj wykorzystania, liczba przypadków użycia App-Hager-Ready na użytkownika i na dzień.

Więcej informacji na temat ochrony tych danych przez Microsoft (patrz https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement ).


FIREBASE ANALYTICS - GOOGLE
App-Hager-Ready integruje usługę „Firebase Analytics” udostępnianą przez Google, która automatycznie gromadzi i analizuje pewne dane dotyczące korzystania z App-Hager-Ready do celów statystycznych, umożliwiając zwiększenie satysfakcji użytkowników.

Dane te mogą być wykorzystane do identyfikacji Użytkownika: na przykład chodzi o identyfikację najczęściej używanych ekranów i sposobów ich wykorzystania w celu optymalizacji np. wydajności użytkowania.

Po pierwszym uruchomieniu aplikacji Hager-Ready, Użytkownik może wyrazić zgodę na korzystanie z Firebase Analytics. Będzie także mógł powrócić do swojego wyboru później w ustawieniach aplikacji.

Więcej informacji o ochronie tych danych przez Google (zobacz https://firebase.google.com/support/privacy/#firebase_is_gdpr-ready).
Artykuł 13: Różne
13.1- OWU stanowią całość porozumienia między Użytkownikami a HAGER w zakresie korzystania z Usługi.

OWU opisują i regulują wszystkie sposoby korzystania z Usługi przez Użytkowników.

13.2- Zasadniczo, jeżeli jedno lub więcej postanowień OWU okażą się nieważne lub zostaną uznane jako takie na mocy ustawy, rozporządzenia lub po ostatecznej decyzji właściwego sądu, pozostałe postanowienia zachowają całą swoją moc i zakres oraz pozostaną ważne i obowiązujące. Te same zasady mają zastosowanie w przypadku niekompletnych przepisów.

13.3- Fakt, że HAGER nie korzysta w danym momencie z żadnego z postanowień OWU, nie może być interpretowany jako zrzeczenie się jakiegokolwiek wykorzystania tych warunków w przyszłości.
Artykuł 14: Prawo właściwe
Korzystanie z aplikacji Hager-Ready podlega prawu francuskiemu. Ważność, egzekwowanie i interpretacja OWU mających zastosowanie do App-Hager-Ready podlegają również prawu francuskiemu. W stosunku do Użytkowników będących konsumentami, powyższe klauzule dotyczące prawa właściwego stosuje się bez uszczerbku dla ochrony, jaką zapewniają konsumentom bezwzględnie obowiązujące przepisy państwa miejsca ich zwykłego pobytu na terenie Unii Europejskiej.

Produkowane przez Hager SAS
Wszelkie prawa zastrzeżone Hager 2020