Rejestracja
 
Zapraszamy do udziału w szkoleniach w ramach Akademii Hager Edycja 2019.

Na tegorocznych szkoleniach pragniemy Państwu przedstawić wzajemne powiązania i oddziaływanie poszczególnych urządzeń w ramach nowoczesnej instalacji elektrycznej.

Najbardziej popularna grupa wyrobów to urządzenia zabezpieczające. Każdy je zna, ale ich wzajemne oddziaływanie na siebie często umyka nam w zawiłościach tabel i charakterystyk. Na szkoleniu przedstawimy selektywność i koordynacje między poszczególnymi urządzeniami w ujęciu praktycznym. Prawidłowy dobór urządzeń ułatwi nam ich montaż w rozdzielnicy oraz zapewni wysoki stopień bezpieczeństwa. Odczytywanie charakterystyk i umiejętne posługiwanie się nimi. Omówione zostaną również nowe urządzenia zabezpieczające m.in. detektory iskrzeń.

Urządzenia zabezpieczające musimy zabudować w rozdzielnicy. Jak dobrać odpowiednią rozdzielnicę pod względem zapewnienia wysokiego stopnia bezpieczeństwa. Czy wysoka szczelność IP nam pomaga czy nas ogranicza – praktyczne wskazówki przy doborze. Rozdział energii to również bloki i mosty szynowe rozdzielcze, optymalny ich dobór zapewni nam bezpieczeństwo i wygodę montażu. Dobór rozdzielnicy w zależności od parametrów sieci zasilającej ze szczególnym uwzględnieniem zakłóceń zwarciowych, przepięciowych oraz zwarć łukowych i iskrzeń.

Praktycznie każdy jest zadowolony, gdy automatyka wyręcza nas z wykonywania codziennych czynności. Jak wprowadzić układy sterowania i automatyki budynkowej do naszej instalacji opowiemy na kolejnym szkoleniu. Przedstawimy układy sterowania oparte na różnego rodzaju czujnikach, przekaźnikach bistabilnych i systemie KNX. Od prostych układów sterowania przejdziemy do sterowania całym budynkiem w systemie KNX. W zależności o rodzaju obiektu i zastosowanej instalacji elektrycznej pokażemy, jaki system KNX wybrać, jakie są zalety systemu radiowego quicklink KNX, easy KNX czy KNX system

Podsumowaniem omawianych zagadnień będzie zaprojektowanie nowoczesnej rozdzielnicy w programie hagercad.one. Przedstawimy główne funkcje programu i wykonamy całościowy projekt instalacji elektrycznej dla nowoczesnego domu jednorodzinnego. Uczestnicy poznają zalety poprawnego opisu obwodów, doboru urządzeń zabezpieczających, określenie rzeczywistych prądów obwodach. Projekt będzie zawierał również schematy obwodów sterowania od prostych przekaźnikowych po zaawansowane w standardzie KNX.b>

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach Akademii Hager 2019.


Tematyka szkoleń:

Szkolenie TO1 - Systemy automatyki budynków - rozwiązania sterowania radiowego oraz KNX easy.

Zakres tematyczny:

• Przegląd nowości w ofercie osprzętu elektroinstalacyjnego
• Elektronika domowa w nowoczesnej instalacji elektrycznej - możliwości sterowania obwodami oświetlenia, rolet i ogrzewania
• Rozbudowa istniejącej instalacji elektrycznej z wykorzystaniem radiowych urządzeń sterujących quicklink KNX RF
• Coviva Smartbox - bezprzewodowe sterowanie funkcjami smart home z wykorzystaniem smartfona
• Automatyka budynku w standardzie KNX easy - omówienie funkcjonalności oraz sposobu programowania
Opis szkolenia:

Szkolenie ma na celu przedstawienie zagadnień związanych z możliwościami zwiększenia komfortu użytkownika dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań w instalacji elektrycznych. Omówione zostaną dostępne systemy z zakresu konwencjonalnej elektroniki domowej a także automatyki smart home. Uczestnicy poznają zasady doboru i programowania radiowych urządzeń sterujących quicklink, które pozwalają na rozbudowę istniejącej konwencjonalnej instalacji bez konieczności modyfikacji okablowania wraz z możliwością sterowania całą automatyką smart home z wykorzystaniem smartfona. Zaprezentowane zostanie wprowadzenie do systemu automatyki budynku z uproszczoną zasadą programowania w standardzie KNX easy.
Umiejętności i wiedza zdobyte podczas szkolenia:

• Zapoznanie z szeroką gamą nowych rozwiązań z zakresu osprzętu elektroinstalacyjnego oraz elektroniki domowej
• Poznanie możliwości rozszerzenia funkcjonalności instalacji elektrycznych
• Poznanie zasady doboru i programowania sterowników radiowych
• Zapoznanie się z funkcjonalności i sposobem programowania kontrolera coviva Smartbox
• Poznanie podstawowych zagadnień instalacji w standardzie KNX easy - topologia, dobór urządzeń, zasada programowania, wizualizacja

Prowadzący: Jacek Grenda, Kierownik Produktu

Szkolenie TO2 - Nowoczesne zabezpieczenia w systemach rozdziału energii elektrycznej.

Zakres tematyczny:

• Nowoczesna instalacja elektryczna – elementy składowe (rozdział energii, zabezpieczenia)
• Bezpieczeństwo – ochrona przed porażeniem oraz przed skutkami porażenia prądem elektrycznym
• Zasady prawidłowego doboru zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych
• Komfort – selektywność zabezpieczeń, prosta i czytelna obsługa
• Nowoczesne rozwiązania w dziedzinie zabezpieczeń w instalacji elektrycznej
• Potrzeby klienta a obecny standard instalacji elektrycznej – jak to zmienić
• Wprowadzenie do pomiarów instalacji elektrycznych
Opis szkolenia:

Szkolenie ma na celu przedstawienie zagadnień związanych z wymogami stawianymi przed nowoczesną instalacją elektryczną. Omówione zostaną sposoby zapewnienia bezpieczeństwa osób użytkujących te instalacje. Zastosowanie odpowiednich urządzeń, dobranych w oparciu o obowiązujące przepisy, pozwoli uczestnikom szkolenia na poznanie praktycznych rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i życia. Selektywność (wybiórczość) urządzeń zabezpieczających to temat, który można łatwo rozwiązać stosując odpowiednie urządzenia. Uczestnicy poznają tabele selektywności, charakterystyki zabezpieczeń i szczegóły doboru. Dynamicznie rozwijający się segment teletechniki i automatyki budynkowej wymaga nowego podejścia od projektanta i instalatora. Uczestnik zapozbna się z medodami sprostania zwiększających się wymagań technicznych i użytkowych.
Umiejętności i wiedza zdobyte podczas szkolenia:

• Zapoznanie z szerokim wachlarzem zabezpieczeń stosowanych w instalacjach elektrycznych
• Zasady projektowania nowoczesnych instalacji,
• Poznanie standardów instalacyjnych i uwzględnienie ich podczas rozmów (uzgodnień) z inwestorem,
• Projektowanie rozdzielnicy, jako centrum sterowania i rozdziału energii w małym obiekcie,
• Zidentyfikowanie potrzeb inwestora i dobranie wyposażenia rozdzielnicy do jego potrzeb i oczekiwań,
• Poznanie zasad prawidłowego doboru zabezpieczeń, aplikacji nowoczesnych rozwiązań
• Zapoznanie z podstawami pomiarów instalacji

Prowadzący: Dariusz Placek, Kierownik Produktu

Szkolenie TO3 - Rozdzielnice wolne od zakłóceń – rozwiązania systemowe gwarantujące poprawne działanie.

Zakres tematyczny:

• Rodzaje instalacji elektrycznych – jak dobrać optymalnie rozdzielnicę,
• Parametry charakteryzujące rozdzielnice,
• Wymagania stawiane przed instalatorem – znakowanie wyrobu CE,
• Rozdzielnice elektryczne, teletechniczne, automatyki
• Rozdzielnice hybrydowe, jako rozwiązanie dla nowoczesnej instalacji,
• Rozdzielnice wysokoprądowe i ich wyposażenie.

Opis szkolenia
Szkolenie ma na celu zapoznanie z aktualną ofertą w zakresie rozdzielnic dla instalacji elektrycznych, teletechnicznych i automatyki. Dobór odpowiedniej rozdzielnicy w zależności od rodzaju instalacji i obiektu. Wskazanie źródeł informacji będących odniesieniem przy rozmowach z inwestorem i określenia zakresu odpowiedzialności. Przygotowanie dokumentacji dostarczanej z rozdzielnicą na obiekt. To wszystko w ramach rozwinięcia informacji katalogowych rozdzielnic elektrycznych produkcji Hager.
Korzyści z udziału w szkoleniu:

• Usystematyzowanie wiedzy w odniesieniu do norm produktowych,
• Przygotowanie rozdzielnic do instalacji w nowoczesnych budynkach i mieszkaniach (IoT),
• Identyfikacja cech niezbędnych do poprawnej realizacji rozdzielnicy,
• Rozdzielnica jako centrum zarządzania obiektu,
• Sposoby realizacji poszczególnych typów rozdzielnic.
Umiejętności i wiedza zdobyte podczas szkolenia:

• Zapoznanie z najnowszą ofertą produktową w zakresie rozdzielnic,
• Zasady poprawnego doboru rozdzielnic do nowoczesnych instalacji,
• Przygotowanie do wystawiania znaku CE,
• Przygotowanie rozdzielnicy jako miejsca poprawnego i bezpiecznego połączenia różnych instalacji
( elektrycznej, instalacji teletechnicznych i TV, układów automatyki, rezerwowania zasilania).

Prowadzący: Jakub Kryjanowski, Kierownik Produktu

Szkolenie TO4 - Projektowanie rozdzielnic „smart home” – rozdział, zabezpieczenia i sterowanie.

Zakres tematyczny szkolenia:

• Nowoczesna instalacja przeniesiona na do programu hagercad.one,
• Układ kilku budynków i kilku rozdzielnic w jednym projekcie
• Przydatne funkcje programu hagercad.one do instalacji domowych,
• Moduł schematu – zasilanie i rozdział energii,
• Schemat układów sterowania i automatyki,
• Opisy obwodów, prądów roboczych i ciągłych, dobór zabezpieczeń, przewodów i zacisków,
• Dobór obudowy na podstawie schematu,
• Zaciski szeregowe, etykiety – prosty projekt to czytelna rozdzielnica

Opis szkolenia
Szkolenie ma na celu zapoznanie z obsługą programu hagercad.one w zakresie projektowania instalacji elektrycznej oraz automatyki i sterowania. Sprawdzenie w praktyce, jak dużą rozdzielnice trzeba wykorzystać do umieszczenie wszystkich potrzebnych urządzeń zabezpieczających i sterujących. Sprawdzanie równomierności obciążenia poszczególnych faz w punktach rozdziału. Tworzenie układów automatyki na arkuszach sterowania. Generowanie listwy zaciskowej, dzielenie jej wg potrzeb i wygody. Opisy obwodów końcowych wg przeznaczenia, lokalizacji, zainstalowanej mocy, zastosowanego przewodu i innych. To wszystko pozwala na zaprojektowanie przemyślanej rozdzielnicy do zasilania instalacji „jutra”. Zestawienie schematów, listy materiałów, widoków elewacji, podłączeń, pól opisowych do zainstalowanych urządzeń to wszystko ułatwi i przyspiesza pracę, ale również pozwala na archiwizowanie swoich projektów i ewentualne modernizacje w późniejszym terminie.
Korzyści z udziału w szkoleniu:

• Wykonanie projektu instalacji domowej programem hagercad.one,
• Przeniesienie wymagań i oczekiwań klienta na projekt instalacji elektrycznej i teletechnicznej,
• Zaprojektowanie nowoczesnej rozdzielnicy na potrzeby domu jednorodzinnego,
• Projekt rozdzielnicy jako projekt całej instalacji dla małych obiektów,
• Wprowadzanie do projektu własnych elementów (tworzenie bloków),
• Zapoznanie się z wymogami dzisiejszymi i przyszłościowymi dotyczącymi instalacji elektrycznej i teletechnicznej i uwzględnienie tych aspektów przy projektowaniu rozdzielnicy z odpowiednim zachowaniem rezerwy, miejsca na wprowadzenie dodatkowych obwodów np. PV, obwody zewnętrzne, zasilania rezerwowe (układ SZR)
Umiejętności i wiedza zdobyte podczas szkolenia:

• Posługiwanie się programem i samodzielne projektowanie rozdzielnicy,
• Tworzenie schematu instalacji przez projekt rozdzielnicy,
• Projektowanie rozdzielnicy (instalacji) jako centrum sterowania i rozdziału energii w małym obiekcie
• Zidentyfikowanie potrzeb inwestora i dobranie odpowiedniej rozdzielnicy do jego potrzeb i oczekiwań,
• Poznanie rozdzielnicy jako miejsca połączenia i rozdziału energii elektrycznej, instalacji teletechnicznych i TV, układów automatyki, rezerwowania zasilania.

Prowadzący: Dariusz Szymkiewicz, Kierownik Projektu

Zapraszamy do Akademii Hager

Wszystkie szkolenia prowadzone są przez profesjonalnych i doświadczonych trenerów w naszych czterech głównych Centrach Szkoleniowo-Biurowych: w Tychach, Warszawie i Kórniku k. Poznania oraz Gdańsku